کارشناس مرکز آموزشهای آزاد و مجازی

 

مهندس عباس رهبری فر

رایانامه:

تلفن:31001332-074

 

شرح وظایف کارشناس مرکز آموزشهای تخصصی آزاد و مجازی دانشگاه

 

-         اقدام و پیگیری در زمینه نامه های ارجاعی از طرف رئیس مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه.

-         تهیه پیش نویس نامه‌های مربوط به حوزه کاری خود و ارسال آن برای رئیس مرکز آموزشهای آزاد جهت امضا.

-         پیگیری امور مربوط به برگزاری کلاسهای آموزش آزاد از جمله محل برگزاری کلاس، هماهنگی با مدرس، تدارکات، امور عمومی، و غیره.

-         پیگیری وصول مطالبات دانشگاه از محل برگزاری کلاسهای آموزش آزاد.

-         نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزشی برگزار شده.

-         پیگیری برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای ادارات، نهادها یا موسسات متقاضی .

-         پیگیری زمینه‌ها یا دیگر فرصتهای برگزاری آموزشهای آزاد نظیر مذاکره با آموزشگاهها و دیگر مراکز آموزشی جهت برگزاری دوره های آموزشی خود با حمایت و تحت استاندارهای دانشگاه.

-         پیگیری موضوعاتی نظیر دعوت از مدرسین مدعو جهت برگزاری کلاسها یا کارگاهها از طریق تلفن یا ایمیل (حسب ارجاع از طرف رئیس مرکز).

-         پیگیری موارد امور عمومی و تدارکات جلسات و کارگاهها نظیر پذیرایی وقت استراحت حین برگزاری کارگاهها، پذیرایی وعده های غذایی روزانه مدرسین مدعو و همچنین، مهمانسرا، اسکان و غیره.

-         تهیه و تکمیل جدول یا فرمهای ثبت نام مدرسان و دانشپذیران، حق الزحمه و حق ایاب و ذهاب مدرسین مدعو با لحاظ فرصت زمانی کافی جهت تهیه و پرداخت فی المجلس.

-         حضور در محل برگزاری کلاسها یا کارگاههای آموزشی و پیگیری مسایل و موضوعات احتمالی.

-         تهیه بایگانی از اقدامات و فعالیت های انجام شده از جمله مکاتبات و غیره.

-         تهیه پیشنویس گزارشهای پایانی هر دوره جهت ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه.

-         پیگیری و اقدام در زمینه دیگر مواردی که به صورت موردی از طرف رئیس مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه ارجاع داده می شود.